BK Bocholt-WestStundenplan 2023/24 Untis 2024
D-46399, Schwanenstr. 19-2121.6.2024 13:45


--AEVUAEVOAMAAMMAMO
AMUAVJ1AVJ2BF1GTBF2EVBF2M
BKMBKOBKUBK_WestEHMEHU
EHAEHOEIAEIMEIOEIU
ET1ET3FOSEOFOSMOFRMFRO
FRUFSL13FSL11/1FSL11/2FSL12/1FSL12/2
GTAMGTAOGTAUHOMHOOHOU
IMA1IMA2IMM1IMM2IMO1IMO2
IMU1IMU2ITAMITAOITAUITM1
ITM2ITO1ITO2ITU1ITU2InFö1
InFö2InFö3JBOZ1JBOZ2JBOZ4JBOZ5
JK1JK2JK3KFAKFMKFO
KFUKMAKMMKMOKMUKPFO
KPFUKPPOKPPUMAMMAOMAU
MT1MT2MT3MT4MTRAMTRM
MTROMTRUSASOSASUTPATPM
TPOTPUTSATSMTSOTSU
VKMVKOVKUZMAZMMZMO
ZMUBF1EVBF1EVSBKU2JBOZ22
UntisStundenplansoftware