BK Bocholt-WestStundenplan 2017/18 Untis 2018
D-46399, Schwanenstr. 19-211. und 2. Halbjahr17.8.2017 14:46


10BAMUAMMAMOAMABA_
BK_EH_EIUEIMEIOEIA
FRUFRMFROHOUHOMHOO
HWU/MHWOIMU1IMU2IMM1IMM2
IMO1IMO2IMA1IMA2ITUITM
ITOKFUKFMKFOKFAKMU
KMMKMOKMAMA_MTRUMTRM
MTROMTRATPUTPMTPOTPA
TSMTSOTSATXUVKUVKM
VKOZMUZMM1ZMM2ZMO1ZMO2
ZMA1ZMA2JKHJKHWJKMJBOZ1
JBOZ2JBOZ3JBOZ4JBOZ5PERJ1PERJ2
AVJInFö1InFö2InFö3BF1HWBF2HW
BF1MBF2MKPFUKPFOSASUSASO
GTAUGTAMGTAOITAUITAMITAO
FOSEUFOSEOFOSMUFOSMOFSL11/1FSL11/2
FSL12/1FSL12/2FSL13/1FSL13/2ET2ET3
IT4MT1MT2MT3MT4KMK1
UntisStundenplansoftware