BK Bocholt-WestStundenplan 2017/18 Untis 2018
D-46399, Schwanenstr. 19-211. und 2. Halbjahr12.7.2018 16:09


10BAMUAMMAMOBAUBAM
BAOBKU1BKU2BKMBKOEHU
EHMEHOEIUEIMEIOFRU
FRMFROHOUHOMHOOHWU/M
HWOIMU1IMU2IMM1IMM2IMO1
IMO2ITUITMITOKFUKFM
KFOKFWKMUKMMKMOMAU
MAMMAOMTRUMTRMMTROTPU
TPMTPOTSMTSOTXUVKU
VKMVKOZMUZMM1ZMM2ZMO1
ZMO2JKHJKHWJKMJBOZ2JBOZ3
JBOZ4JBOZ5PERJ1AVJInFöAInFö1
InFö2InFö3BF1HWBF2HWBF1MBF2M
KPFUKPFOSASUSASOGTAUGTAM
GTAOITAUITAMITAOFOSEUFOSEO
FOSMUFOSMOFSL11/1FSL11/2FSL12/1FSL12/2
FSL13/1FSL13/2ET1ET3IT4MT1
MT2MT3MT4KMK1KMK2FÖ_U
UntisStundenplansoftware