BK Bocholt-WestStundenplan 2017/18 Untis 2018
D-46399, Schwanenstr. 19-211. und 2. Halbjahr16.3.2018 14:47


10BAMUAMMAMOBAUBAM
BAOBKU1BKU2BKMBKOEHU
EHMEHOEIUEIMEIOFRU
FRMFROHOUHOMHOOHWU/M
HWOIMU1IMU2IMM1IMM2IMO1
IMO2ITUITMITOKFUKFM
KFOKMUKMMKMOMAUMAM
MAOMTRUMTRMMTROTPUTPM
TPOTSMTSOTXUVKUVKM
VKOZMUZMM1ZMM2ZMO1ZMO2
JKHJKHWJKMJBOZ1JBOZ2JBOZ3
JBOZ4JBOZ5PERJ1AVJInFö1InFö2
InFö3BF1HWBF2HWBF1MBF2MKPFU
KPFOSASUSASOGTAUGTAMGTAO
ITAUITAMITAOFOSEUFOSEOFOSMU
FOSMOFSL11/1FSL11/2FSL12/1FSL12/2FSL13/1
FSL13/2ET1ET3IT4MT1MT2
MT3MT4KMK1KMK2FÖ_UKFW
UntisStundenplansoftware